Hlavní menu

Přihlásit do účtu

Zapomenuté heslo

Nemáte žádné produkty v košíku

Všeobecné obchodní podmínky

vztahující se k nákupu a prodeji zboží prostřednictvím internetového on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.e-lekarnik.cz provozovaného společností

Nemocnice Šumperk a.s., se sídlem Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk, IČ: 47682795, DIČ: CZ699004407, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3020 vedenou u Krajského soudu v Ostravě,

Telefon: +420 720 076 762

E-mail: info@e-lekarnik.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ či ,,Obchodní podmínky") společnosti Nemocnice Šumperk a.s., IČ: 47682795, se sídlem Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk (dále jen „prodávající“ či „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“ či „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“ či „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.e-lekarnik.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či je jinak podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. občanského zákoníku.

1.3. Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří podmínky ochrany osobních údajů a dokument „Dopravní a platební podmínky“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky.

1.4. Práva a povinnosti odchylná od těch, které jsou uvedeny v Obchodních podmínkách, je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na koupi zboží potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito podmínkami srozuměna, vyjadřuje souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.6. Objednávky jsou zasílány pouze v rámci území České republiky, pokud není sjednáno jinak.

1.7. Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.8. Užívání webu www.e-lekarnik.cz se řídí právními předpisy České republiky, a to bez přihlížení k jakýmkoli právním normám, které by určovaly jiné rozhodné právo. Obsah serveru https://www.e-lekarnik.cz  je chráněn autorským právem podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., v účinném znění). Jakékoliv šíření obsahu webu www.e-lekarnik.cz bez souhlasu jeho, Provozovatele“ je zakázané.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. V případě, že chce Kupující svůj uživatelský účet zrušit, tak musí informovat Prodávajícího o tomto záměru na emailové adrese: info@e-lekarnik.cz a Prodávající musí účet neprodleně zrušit.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Předmětem Kupní smlouvy je zásilkový výdej léčivých přípravků registrovaných podle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech (dále jen „zákon o léčivech“), jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není omezen podle § 39 odst. 5 zákona o léčivech nebo není vázán na lékařský předpis, tj. volně prodejných léků, a zásilkový prodej zdravotnických potřeb, potravinových doplňků, kosmetiky a dalšího zboží (dále souhrnně jen „zboží“). Prostřednictvím internetového obchodu nelze zakoupit léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky a léčiva, která mohou být vydávána bez receptu s omezením.

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady Kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“, čímž se zároveň zavazuje k jejímu zaplacení. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (druh zboží, množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) nebo o uhrazení celkové Kupní ceny bezhotovostně na účet Prodávajícího.

3.8. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou nejpozději následující pracovní den po odeslání objednávky Kupujícím, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10. V případě, že si Kupující objedná v rámci jedné objednávky anebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující částku 25.000,- Kč vč. DPH, může po něm Prodávající vyžadovat přihlášení nebo registraci k zákaznickému účtu.

3.11. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si Prodávající vyhrazuje právo odeslat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující částku 25.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové Kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou Kupní cenu zakoupeného zboží, Prodávající provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce. 

3.12. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání (cena byla stanovena omylem, došlo ke zjevné technické chybě či byla cena nepřiměřeně nastavena v rámci reálné tržní hodnoty zboží), není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na email pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího.

3.13. Prodávající uvádí v nabídce také zboží ze svých externích skladů a externích skladů dodavatelů. Na takové zboží se vztahuje delší doba doručení, která by neměla překročit 5 pracovních dní. V závislosti na rychlosti dodavatelů a dopravců se však může tato doba lišit.

 

4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu, a to buď platbou předem anebo platbou při převzetí Předmětu prodeje, případně jiným způsobem sjednaným s Prodávajícím. Sjednaný způsob placení Kupní ceny je Kupující oprávněn měnit jen po dohodě s Prodávajícím.

4.2 Platba předem (on-line kartou nebo on-line převodem na účet)

4.2.1. V případě, že Kupujícím je placena Kupní cena předem, provádí Kupující platbu on-line platební kartou přes zabezpečenou platební bránu nebo bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího.

4.2.2. Pokud je vybrána doprava na některou partnerskou lékárnu a Kupní cena není zaplacena do 24 hodin od chvíle, kdy byla uzavřena Kupní smlouva, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit. Při placení Kupní ceny předem je Předmět prodeje dodán až poté, kdy je Kupní cena v plné výši zaplacena Kupujícím.

4.2.3. Pokud je vybrána doprava některou kurýrní službou a Kupní cena není zaplacena do 7 dní ode dne, kdy byla uzavřena Kupní smlouva, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit, pokud není sjednáno jinak. Při placení Kupní ceny předem je Předmět prodeje dodán až poté, kdy je Kupní cena v plné výši zaplacena Kupujícím.

4.3 Platba při převzetí - dobírka (hotově nebo kartou)

4.3.1. Pokud je Kupní cena placena při převzetí Předmětu prodeje, je Kupující povinen uhradit Kupní cenu v hotovosti nebo platební kartou Prodávajícímu nebo třetí osobě zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího. Nezaplatí-li Kupující Kupní cenu při převzetí Předmětu prodeje, může Prodávající nebo třetí osoba zajišťující Přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího jménem Prodávajícího odmítnout předat Předmět prodeje Kupujícímu a Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na odeslání předmětu prodeje ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu nebyl Předmět prodeje předán z důvodu nezaplacení Kupní ceny. Povinnost uhradit Prodávajícímu náklady na odeslání Předmětu prodeje platí i v případě, že měl Kupující v objednávce dopravu zdarma. V takovém případě jsou náklady na odeslání vypočteny z aktuálně platných přepravních podmínek. 

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

b) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

c) od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit v případě porušení původního obalu.

5.2. Kupující dále nemá nárok na odstoupení od smlouvy v případě, že jde o smlouvu:

a) na základě které prodávající kupujícímu vydá či prodá léčiva, zdravotnické prostředky a/nebo vydá či prodá potraviny pro zvláštní lékařské účely;

b) o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do domácnosti Kupujícího nebo do jiného místa, které kupující určil.

5.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího www.e-lekarnik.cz.

5.4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno zásilkovou službou na adresu: E-SHOP LÉKÁRNA NEMOCNICE ŠUMPERK, PAVILON L, Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek/dárkový poukaz, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že tento nebude vrácen zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení kupujícím z jakéhokoliv důvodu možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny předmětu bezdůvodného obohacení. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká závazek ze smlouvy kupní; v takovém případě jsou smlouvy posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

5.9. Mimo případů stanovených zákonem je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně nebo popisu zboží. Odstoupit od smlouvy dle věty prvé je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím tím, že prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje. Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávající.

5.10. Prodávající má možnost vrátit reklamovaných léčivých přípravků způsobem, který nezpůsobí objednateli navazující náklady.

5.11. V případě úhrady objednávky dárkovým poukazem budou při odstoupení od smlouvy vráceny finanční prostředky pouze ve formě nového dárkového poukazu. Finanční prostředky uhrazené nad rámec hodnoty dárkového poukazu budou vráceny bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

5.12. Pro odstoupení od smlouvy může Kupující využít vzorového FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY umístěného ZDE.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Zásilky budou odeslány objednateli nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky, nebo aby bylo objednateli nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze zásilku dodat. Pokud bude zásilka obsahovat zboží, které je dostupné pouze na externím skladu, může se odeslání zásilky prodloužit.

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4. Pokud Kupující zvolil jako místo dodání Osobní odběr na lékárně (pouze s platbou předem), je Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce a Kupující je povinen zboží převzít nejpozději do 10 pracovních dní. Pokud tak Kupující neučiní, má prodávající nárok účtovat si poplatky spojené s náklady na doručení zboží, a to i v případě, že měl Kupující v objednávce dopravu zdarma. Uhrazená částka tak bude o tyto náklady ponížena a zaslána zpět na účet. 

6.5. Pokud Kupující zvolil jako místo dodání tzv. dodání na určitou adresu (s platbou předem nebo na dobírku), je Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce a kupující je povinen zboží od dopravce převzít. Pokud tak Kupující neučiní, má Prodávající nárok účtovat si poplatky spojené s náklady na doručení zboží, a to i v případě, že měl Kupující v objednávce dopravu zdarma.

6.6. Pokud Kupující zvolil jako místo dodání tzv. Vyzvednutí na výdejním místě – Česká pošta Balíkovna (s platbou předem nebo na dobírku), je Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce a Kupující je povinen zboží převzít nejpozději do data určeného příslušnou pobočkou Balíkovny. Pokud tak Kupující neučiní, má Prodávající nárok účtovat si poplatky spojené s náklady na doručení zboží, a to i v případě, že měl Kupující v objednávce dopravu zdarma.

6.7. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.8. Kupující bere na vědomí, že na základě přepravních podmínek není možné vybrat jako dopravce Česká pošta – Balíkovna u objednávek, jejímž obsahem jsou léčiva (HVLP), zdravotnické prostředky (ZP) a/nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Zároveň není možné vybrat tuto službu u objednávek, kde hmotnost zboží přesáhne váhu 15 kg a/nebo rozměry 70x50x50cm.

6.9. Při převzetí zboží od přepravce a/nebo při vyzvednutí zboží na výdejním místě je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci nebo příslušnému pracovníkovi výdejního místa. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce nebo na výdejním místě převzít. Pokud Kupující zjevně poškozenou zásilku od přepravce nebo na výdejním místě přebere, nebude brán na pozdější reklamace zřetel.

6.10. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé Kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil.

6.11. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Prodávající je povinen Kupujícímu dodat zboží tak, aby Kupující měl zboží ve své dispozici nejméně po dobu 1/3 expirační lhůty jednotlivého zboží (tzn. lhůty použitelnosti, minimální trvanlivosti výrobku či obdobné lhůty).

7.2. Odpovědnost za vady se vztahuje pouze na výrobní vady a vady jakosti. Kupující bere na vědomí, že Prodávající neodpovídá za vady zboží, pokud:

a) bylo zboží poškozeno při přepravě,

b) bylo zboží poškozeno neodbornou instalací nebo zacházením,

c)  jde o vady vzniklé běžným používáním (opotřebení),

d) bylo zboží poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním,

e) bylo zboží poškozeno nesprávným skladováním.

7.3. Formulář pro uplatnění práv z vadného plnění umístěného ZDE, kde bude uveden mimo jiné podrobný popis vady zboží; pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Dále se Kupující zavazuje doručit Prodávajícímu zboží spolu s veškerým příslušenstvím dokumenty (tj. dokladem o nákupu zboží, návodem k použití, prohlášení o shodě atd.), které Kupující obdržel při koupi zboží.

7.4. Uplatnění práv z vadného plnění prostřednictvím "Vrácení zboží formou dobírky" nelze ze strany Prodávajícího akceptovat, neboť před vyzvednutím dobírky nelze zkontrolovat obsah zásilky a stav zboží.

7.5. Zboží určené k uplatnění práv z vadného plnění musí být Kupujícím vráceno Prodávajícímu zásilkovou službou kompletní, včetně veškerého příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené a čisté v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě, přičemž Kupující odpovídá za tento obal. Pokud se jedná o spotřební zboží, pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

7.6. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si Prodávající vyhrazuje právo odeslat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 25.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, Prodávající provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce. 

7.7. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen Prodávající bez zbytečného odkladu informovat.

7.8. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnila nakládat.

7.9. Škoda na věci vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobila porušením své povinnosti.

7.10. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců pouze u prodaného zboží, ale nikoliv u dárků společně se zbožím poskytnutých. U těchto dárků není Kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění.

7.11. PRO KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITELE

7.11.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.11.2. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti a lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti a nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se však vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

7.11.3. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.11.4. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

7.11.5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

7.11.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží byla vadná již při převzetí.

7.11.7. Prodávající vyřídí uplatnění práv z vadného plnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od doručení uplatnění práv z vadného plnění od Kupujícího, nedohodnou-li se strany na lhůtě delší. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že Kupující k vyřízení poskytl Prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména doručil Prodávajícímu zboží k posouzení vady.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé Kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. REKLAMACE

9.1 Kupující uplatňuje reklamaci u Prodávajícího v záruční době (po dobu dvou let ode dne uzavření kupní smlouvy), a to spolu se zasláním Předmětu prodeje na adresu E-SHOP LÉKÁRNA NEMOCNICE ŠUMPERK, PAVILON L, Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk. Reklamace je uplatněna v okamžiku, kdy Předmět prodeje dorazil, popřípadě byl předán Prodávajícímu.

9.2 Před odesláním reklamovaného Zboží Prodávajícímu může Kupující zaslat na e-mailovou adresu: info@e-lekarnik.cz nebo reklamace@e-lekarnik.cz reklamační dotaz s uvedením stručného popisu vady Předmětu prodeje včetně způsobu jejího vzniku. Na základě tohoto dotazu bude Prodávající neprodleně kontaktovat Kupujícího a pokusí se navrhnout způsob řešení reklamace tak, aby byla vyřízená v co nejkratším termínu, bez nutnosti zasílat předmět prodeje k posouzení, pokud bude možné reklamaci posoudit na dálku a vzhledem k povaze vady, zajistit vyřízení reklamace tímto způsobem.

9.3 Předmět prodeje musí být Prodávajícímu předán čistý se všemi součástmi a příslušenstvím a pokud možno v originálním obalu. V případě, že je Předmět prodeje znečištěn do té míry, že to brání řádnému provedení reklamačního řízení, zejména odbornému posouzení vady, má Prodávající právo převzetí Předmětu prodeje k reklamaci odmítnout, s tím, že předmět prodeje bude vrácen Prodávajícímu ve stavu, v jakém byl doručen a na náklady Kupujícího.

9.4 Kupující je povinen doručit Prodávajícímu společně s Předmětem prodeje též doklad o zakoupení Předmětu prodeje a stručný popis vady Předmětu prodeje včetně způsobu jejího vzniku.

9.5 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím. Jde-li o zvlášť složitý případ, tedy zejména pokud je nutné detailní odborné posouzení reklamace nebo se reklamace týká většího množství Zboží, se lhůta k vyřízení reklamace prodlužuje na 60 dnů. V rámci lhůty pro vyřízení reklamace je Prodávající povinen zajistit odborné posouzení vady a rozhodnout o tom, zda je reklamace oprávněná či nikoliv a případně odstranit vadu Předmětu prodeje.

9.6 Vyřízení reklamace je Prodávající povinen Kupujícímu oznámit.

9.7 Kupující je povinen po vyřízení reklamace předmět prodeje převzít. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Předmětu prodeje po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné Kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace dle čl. 14 odst. 14.4, je Prodávající zmocněn jménem Kupujícího zajistit likvidaci Předmětu prodeje.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

10.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu vedení uživatelského účtu; v případě, že Kupující nemá uživatelský účet, resp. si jej zruší, budou jeho osobní údaje zpracovávány po dobu minimálně dvou let od uzavření Kupní smlouvy, resp. převzetí zboží za účelem oprávněných zájmů Prodávajícího (doba pro uplatnění reklamace), pokud nebude nutné zpracování pro další účely, které povoluje zákon (např. soudní spor). Po uplynutí této doby zpracování budou osobní údaje smazány, a to v následujícím roce (tj. min. 2 + 1 rok). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

11. UKLÁDÁNÍ COOKIES

Co jsou to cookies?

Cookie je malý textový soubor, který některé webové stránky ukládají ve Vašem počítači.

Tyto soubory našemu webu umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě, nastavení prohlížeče, jazyku, který preferujete a další informace. Příští návštěva těchto stránek tak může být mnohem rychlejší a více odpovídající Vašim zájmům a potřebám. Bez souborů cookies by procházení webu bylo obtížné.

Soubory cookies tak pomáhají např.:

  • ke správné funkčnosti našich webových stránek;
  • zapamatovat si přihlašovací údaje, abyste nemuseli při každé návštěvě vyplňovat všechny údaje znovu;
  • přizpůsobit nabídku Vašim požadavkům;
  • zjistit, která reklamní sdělení Vás zaujala, a vypustit tak nerelevantní reklamu.

Jak odmítnout používání souborů cookies:

Stačí, když si před návštěvou našich stránek ve svém prohlížeči spustíte funkci anonymního prohlížení. V takovém případě je možné, že se Vám některé části stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení bude složitější a nebude se Vám zobrazovat preferovaná nabídka výrobků. Soubory cookies můžete pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých z nich.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome

Firefox

Microsoft Edge

 

12. SLEVY A DÁRKOVÉ POUKAZY

12.1. Prodávající může při prodeji Zboží dočasně nabízet buď veškeré Zboží, nebo jen určité Zboží za nižší cenu, než je cena, za kterou je Zboží běžně nabízeno. Prodávající dále může nabízet za nižší než běžnou cenu též Zboží jen určitých parametrů či velikostí. U Zboží, na něž je poskytována sleva, je výslovně uvedena cena Zboží před slevou a cena Zboží po slevě, přičemž cenou Zboží před slevou se rozumí nejnižší cena před slevou, tj. nejnižší cena v internetovém obchodě, za kterou bylo dané Zboží nabízeno za posledních 30 dní před začátkem akce. 

12.2. Prodávající dodává Zboží za nižší cenu jen do vyprodání skladových zásob tohoto Zboží. V případě, že po uzavření Kupní smlouvy vyjde najevo, že předmět prodeje není možné dodat za nižší cenu, neboť došlo k vyprodání skladových zásob, je Prodávající povinen tuto skutečnost Kupujícímu oznámit s tím, že v případě, že Kupující nemá zájem o dodání Předmětu prodeje za běžnou cenu, mají Kupující i Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy.

12.3. Zakoupené dárkové poukazy nelze vyměnit za peníze. Mají neomezenou platnost a lze je uplatnit pouze jednou. V případě, že při objednávce nebude využita celá hodnota poukazu, nemá Kupující nárok na vyplacení zbylé hodnoty poukazu, ani na nový poukaz. 

12.4. V případě vrácení Zboží, které bylo uhrazeno dárkovým poukazem, má Kupující v případě odstoupení od Smlouvy nárok na vrácení vynaložených prostředků pouze ve formě dárkového poukazu. Peněžní prostředky vynaložené nad rámec hodnoty dárkového poukazu budou vráceny kupujícímu bezhotovostně na účet.

 

13. UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA ZBOŽÍ

13.1. V případě, že je způsob užívání Předmětu prodeje stanoven v návodu na užívání, je Kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání Předmětu prodeje seznámit.

13.2. Po celou dobu užívání Předmětu prodeje je nutné věnovat dostatečnou pozornost základním pravidlům a požadavkům na používání Zboží. Pokud Kupující postupuje jinak, nemohou být vady vzniklé následkem takového postupu důvodem k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu, nemůže být důvodem k reklamaci.

 

14. DORUČOVÁNÍ

14.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu Kupujícího, uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

15. HEUREKA, ZBOŽÍ.CZ

15.1. HEUREKA: Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

15.2. ZBOŽÍ.CZ: Na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vám můžeme jako našemu zákazníkovi zasílat marketingová sdělení týkající se našich služeb či informací o naší společnosti. Součástí toho mohou být i emailové dotazníky spokojenosti s nákupem u nás, k jejich rozesílce využíváme službu Hodnocení Zboží.cz, které předáme Váš email a informace o konkrétním nákupu. Proti zasílání emailových dotazníků prostřednictvím služby Zboží.cz můžete kdykoliv vyjádřit námitku, buď přímo v nákupním košíku nebo kliknutím na odkaz v doručeném emailu s dotazníkem.

 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

16.3. Změny a doplňky kupní smlouvy, či obchodních podmínek vyžadují písemnou podobu.

16.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

16.5. Kupujícímu u léčivých přípravků doporučujeme číst pečlivě příbalové informace a seznámit se tak s daným léčivým přípravkem. Pokud si nebudete jistí vhodností užívání či berete nějaké další léky, obraťte se vždy na svého ošetřujícího lékaře.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

Nemocnice Šumperk a.s., se sídlem Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk

telefonní číslo: +420 583 333 333 nebo +420 720 076 762

e-mailová adresa: info@e-lekarnik.cz

 

Adresa pro zasílání vratek a reklamací:

E-SHOP LÉKÁRNA NEMOCNICE ŠUMPERK, PAVILON L, Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk

telefonní číslo: +420 583 333 333 nebo +420 720 076 762

e-mailová adresa: reklamace@e-lekarnik.cz

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 27. 7. 2023 do odvolání.

V případě změny Obchodních podmínek jsou platné Obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.