Hlavní menu

Přihlásit do účtu

Zapomenuté heslo

Nemáte žádné produkty v košíku

Informace pro klienty Bonusového klubu

Úvodní informace

Jednou z našich dalších činností je poskytování lékárenských služeb, jejímž účelem je zejména zajišťování, uchovávání, výdej a prodej léčiv podle zákona o léčivech. Léčivé přípravky Vám velmi často vydáváme na základě lékařského předpisu – tzv. receptu, popř. žádanky (dále jako „recept“), který následně předkládáme zdravotním pojišťovnám za účelem poskytnutí úhrady. V lékárně však nabízíme také k prodeji volně prodejné léčivé přípravky, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, prostředky pro péči o tělo a další zboží.

V rámci zkvalitňování služeb jsme pro naše klienty připravili Bonusový Klub, jehož členům poskytujeme něco navíc, jako jsou např. informace o různých akcích a jiné výhody. Členům Bonusového Klubu budeme e-mailem zasílat pravidelný Newsletter.

Přihlášením do Bonusového klubu Lékárny Nemocnice Šumperk od vás získáváme osobní údaje, které budeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, který jsme od vás získali při registraci na www.e-lekarnik.cz.

Všechny osoby, které se k vašim osobním údajům mohou v souvislosti s výkonem naší činnosti dostat, pečlivě vybíráme, ať už se jedná o naše zaměstnance nebo dodavatele. Všichni naši pracovníci (od farmaceuta až po pracovníka úklidu) jsou vázáni přísnou mlčenlivostí přímo ze zákona. Povinnost mlčenlivosti sjednáváme také se všemi svými smluvními partnery, pokud se mohou dostat do kontaktu s osobními údaji. Důvěra a vysoké zabezpečení údajů považujeme za jednu ze základních priorit v rámci naší činnosti.

Jaké údaje o vás zpracováváme?

Zásadně o vás zpracováváme ty údaje, které jsou uvedeny v rámci registrace a dále údaje související s vašimi aktivitami v Bonusovém Klubu. Jedná se zejm. o následující údaje:

- údaje identifikační: jméno, příjmení, pohlaví,

- údaje kontaktní: kontaktní adresa, vaše telefonní číslo, e-mail;

- údaje o aktivitách v rámci Bonusového Klubu: číslo klientské karty, nákupní historie, soubory cookies, získání a využití bonusů, účast na promo akcích, zájmové kategorie, platební a transakční údaje v případě, že u nás nakupujete bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu či bankovním převodem - např. číslo bankovního účtu, variabilní symbol, číslo platební karty;

- údaje o on-line identifikátorech (např. IP adresa, MAC adresa, otisk zařízení či prohlížeče).

Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů, jimiž jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu apod.

Členové Bonusového Klubu odpovídají za aktualizaci svých osobních údajů v osobním profilu Bonusového klubu na www.e-lekarnik.cz.

V jaké formě jsou mé osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v listinné i v elektronické podobě.

Proč vaše údaje zpracováváme a jaký je k tomu právní důvod?

Osobní údaje v rámci Bonusového Klubu zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Poskytnutím Vašich osobních údajů můžeme plnit Podmínky členství v Bonusovém Klubu. Pokud není souhlas udělen, členství nemůže vzniknout. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné, souhlas může být kdykoli odvolán. Odvolání souhlasu znamená i ukončení členství v Bonusovém Klubu. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete při své registraci prostřednictvím on-line registračního formuláře Bonusového Klubu na webových stránkách www.e-lekarnik.cz.

V rámci členství v Bonusovém Klubu vyhodnocujeme sledování zájmu zákazníka o konkrétní zboží v e-shopu lékárny Nemocnice Šumperk (www.e-lekarnik.cz) nebo nákupů v kamenné lékárně. Tyto informace pak využíváme pro zasílání cílených informací, obchodních sdělení z oblasti zdraví, kosmetiky a péče o tělo, včetně pozvánek na vzdělávací akce a návrhů na doplňkové služby Bonusového Klubu, včetně výhod. Nabídky, informace a bonusy pro členy věrnostního programu zasíláme prostřednictvím e-mailu, SMS zprávy („přímý marketing“).

Dochází tedy k automatizovanému vyhodnocování preferencí zákazníka, včetně profilování. Lékárna Nemocnice Šumperk má oprávněný zájem na propagaci svého zboží a služeb, které poskytuje.

Důvodem pro zpracování vašich osobních údajů je tedy souhlas subjektu osobních údajů, oprávněný zájem a také právní povinnost, neboť v rámci účetní evidence a podkladů pro daňové účely jsme povinni zpracovávat vaše osobní údaje na základě plnění legislativních povinností.

Dále pak k personalizaci obsahu a reklam („cílená reklama“) a analýze návštěvnosti webových stránek využíváme soubory cookies. Souhlas s jejich použitím udělujete nastavením Vašeho internetového prohlížeče, kde je můžete povolit (souhlas poskytnout) nebo zakázat (souhlas neposkytnout či odvolat). Další informace naleznete na https://www.nemocnicesumperk.cz/o-nemocnici/ochrana-osobnich-udaju/zasady-pouzivani-souboru-cookie.

Komu můžeme vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje spravujeme uvnitř naší organizace, přičemž třetím subjektům je předáváme zásadně s vaším souhlasem. V některých případech jsme však nuceni předat vaše osobní údaje dalším příjemcům i bez vašeho souhlasu.

Členství v Bonusovém Klubu je vázáno udělením vašeho souhlasu, při čemž nedílnou součástí členství v klubu je spolupráce s partnerskými lékárnami provozovatele MAPO lékárna s.r.o., IČO: 27769470, Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov, provozující síť lékáren v rámci různých míst naší republiky. Osobní údaje majitele zákaznické karty v rozsahu číslo zákaznické karty, jméno, příjmení, e-mailu a tel. kontakt sdílíme s těmito partnerskými společnostmi proto, abychom mohli společně pro členy klubu vytvářet další možné výhodné nabídky a mohli lépe zaměřit jejich spektrum na potřeby a zájmy konkrétního zákazníka. Takovéto zpracování osobních údajů je omezeno pouze načtením zákaznické karty do informačního systému v příslušné partnerské provozovně, prostřednictvím kterého se informace o nákupu či výdeji zboží na recept nebo poukaz odesílají do informačního systému Lékárny Nemocnice Šumperk a.s. Partnerské lékárny žádné další osobní údaje nezpracovávají a nevyužívají je k jinému účelu, než je v tomto odstavci uveden.

V některých případech povinni předávat vaše osobní údaje na základě zákona. Může dojít k předání vašich údajů kontrolním orgánům a případně také orgánům činným v trestním řízení, pokud by byl řešen přestupek či trestný čin.

Abychom vám zajistili poskytování kvalitních služeb, využíváme v některých případech také externích dodavatelů, zejména pokud jde o technickou podporu našeho informačního systému. Při těchto činnostech může docházet ke zpracování některých vašich osobních údajů. Externí dodavatelé jsou v pozici tzv. zpracovatelů a mají s námi uzavřenou písemnou smlouvu, která je zavazuje dodržovat přísné zásady při nakládání s vašimi údaji. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis. Vězte, že své dodavatele si vybíráme podle přísných kritérií, proto o svá data nemusíte mít obavu. V současné době zpracovávají vaše osobní údaje následující kategorie zpracovatelů: dodavatelé a správci IT systémů (TRIVISION s.r.o., IČO: 28612183, Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov), marketingové společnosti (MAPO marketing s.r.o. MAPO marketing s.r.o., IČO:  05017815, Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov).

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme do zahraničí. Stát se tak může pouze výjimečně, pokud k tomu udělíte souhlas, nebo pokud to stanoví právní předpis.

Jak dlouho vaše osobní data uchováme?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány vždy po nezbytně nutnou dobu.

Po dobu platného členství v Bonusovém klubu dle pravidel (souhlasu);

- 3 roky od poslední aktivity na kartě Bonusového klubu;

- Zpracování v souvislosti s daňovou či účetní evidencí uchováváme po dobu 10 let.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Jako subjektu údajů vám právní řád svěřuje celou řadu práv. Jelikož vydávání léčivých přípravků není v řadě případů možné bez zpracování vašich osobních údajů, jsou některá vaše práva omezena zákonem. Zároveň máte jako klient lékárny do jisté míry povinnost nám své údaje poskytnout. Neposkytnutí vašich osobních údajů může znamenat, že vám nebudeme moci vydat léčivý přípravek, a tím může dojít k poškození vašeho zdraví. Jako klient lékárny máte ovšem ve vztahu k vašim osobním údajům následující práva.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte samozřejmě právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho, kde jsme tyto údaje získali, zda a komu je předáváme. Zároveň máte právo na poučení o dalších právech týkajících se těchto údajů. K vašemu informování má sloužit zejména tento dokument, nicméně jsme připraveni vám poskytnout potvrzení nebo upřesnění ke kterémukoli bodu této informace.

Pokud nás o to požádáte, poskytneme vám bez zbytečného odkladu také kopii zpracovávaných osobních údajů. Za tuto kopii, zejména pokud by byla žádána opakovaně, jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek, a to v souvislosti s administrativními náklady. Pokud tuto žádost podáte v elektronické formě, budeme automaticky předpokládat, že máte zájem o poskytnutí informací také v elektronické formě. Máte však možnost požádat i o jiný způsob. Vezměte na vědomí, že právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nemohou být nepříznivě dotčena práva jiných osob.

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat, abychom je bez zbytečného odkladu doplnili nebo opravili.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu. Není to totéž, jako právo na výmaz, jelikož omezení zpracování není trvalé. Právo, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, máte v případě že:

- popíráte přesnost údajů, které o vás zpracováváme, a to na potřebnou dobu k tomu, aby mohla být jejich přesnost ověřena,

- zpracování je bez právního základu (např. nad rámec údajů, které jsme oprávněni zpracovávat), ale na místo výmazu upřednostňujete omezení zpracovávání, kupříkladu proto, že předpokládáte, že nám tyto údaje v budoucnu stejně poskytnete,

- již více nepotřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,

- vznesete námitku proti zpracování (o tomto právu viz další bod poučení).

Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů můžete využít pouze v situaci, kdy bychom některé vaše osobní údaje zpracovávali ve veřejném zájmu či na základě našeho oprávněného zájmu anebo pro účely přímého marketingu. V takových případech můžete vznést námitku kdykoli. Pokud se tak stane, budeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pouze pokud pro to prokážeme závažné oprávněné důvody (zejména pokud je budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků). Pokud však vznesete námitku proti zpracovávání údajů za účelem přímého marketingu, neprodleně vaše údaje přestaneme pro tento účel zpracovávat.

Pokud jde o poskytování zdravotních služeb, zpracováváme vaše osobní údaje, jak již bylo uvedeno výše, v naprosté většině případů na základě zákona. Toto právo vám tak v postavení klienta lékárny zásadně nepřísluší.

Právo stěžovat si u dozorového úřadu

Uplatněním práv, které byly doposud uvedeny, není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodu dokumentu. Aktuální pak naleznete přímo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Stížnost můžete podat kdykoliv, kdy máte pochybnosti o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

Právo na výmaz

V některých případech máte jako subjekt údajů i právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. K výmazu vašich osobních údajů obecně přistupujeme, když je již nepotřebujeme a nemáme právní důvod k jejich zpracování. Dále vaše údaje vymažeme, pokud byly zpracovávány na základě souhlasu a tento souhlas byl odvolán.

Vezměte na vědomí, že i když půjde o jeden z důvodů k výmazu, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění našich právních povinností, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo odvolat souhlas

Pokud se jedná o případy, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte dále právo kdykoli souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nebude dotčeno předchozí zpracování, které jsme prováděli před jeho odvoláním.

Odvolat souhlas je možné:

prostřednictvím webových stránek www.e-lekarnik.cz, nebo prostřednictvím e- mailu na  info@e-lekarnik.cz, neboprostřednictvím kontaktního telefonního čísla: 583 333 333.

Šíření obchodních sdělení a Newsletteru elektronickými prostředky lze ukončit také způsobem uvedeným v každém jednotlivém sdělení.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet následujícími způsoby:

Poštou nebo osobně na adrese: Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk, e-mailem na e-mailové adrese: Info@e-lekarnik.cz nebo poverenec@nemocnicesumperk.cz, telefonicky na lince: 583 333 333.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.